Programe naționale de sănătate

Derularea programelor naționale de sănătate este reglementată prin prevederile titlului II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Ele cuprind un ansamblu de activități cu desfășurare multianuală, care răspund unor domenii prioritare de sănătate publică.

Structura programelor naţionale de sănătate și obiectivele acestora sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.

În funcție de sursa din cadrul căreia se asigură finanțarea, programele naționale de sănătate sunt programe naţionale de sănătate publică, a căror finanțare se asigură din bugetul Ministerului Sănătății și programe naţionale de sănătate curative finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Programele naționale de sănătate au acoperire națională. Beneficiarii programelor de sănătate publică sunt persoanele cu domiciliul în România, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, iar beneficiarii programelor de sănătate curativă sunt persoanele care au calitatea de asigurat. Persoanele aflate în tranzit pot beneficia de activități din cadrul programelor naționale de sănătate publică în situațiile de risc epidemiologic.

Implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează prin unităţi de specialitate selectate în baza criteriilor aprobate în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, și anume: instituţii publice, furnizori publici de servicii medicale, furnizori privaţi de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează capacităţii furnizorilor publici de servicii medicale, furnizori privaţi de medicamente şi dispozitive medicale.

Condiţiile şi termenele necesare implementării şi derulării programelor naţionale de sănătate publică sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății sunt programe cu acoperire națională care răspund nevoilor de sănătate publică din următoarele domenii: prevenirii, supravegherii şi controlului bolilor transmisibile, monitorizării factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, realizării procedurilor de transplant de organe, ţesuturi sau celule, prevenirii, supravegherii şi controlului bolilor netransmisibile, promovării sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, asigurării unor servicii de sănătate publică specifice destinate copiilor, gravidelor, lehuzelor.

Începând cu 1 aprilie 2022, Ministerul Sănătăţii derulează şi finanţează 13 programe naționale cu impact major asupra sănătății publice, după cum urmează:

 1. Programul naţional de vaccinare;
 2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;
 3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA;
 4. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei;
 5. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;
 6. Programul naţional de securitate transfuzională;
 7. Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice;
 8. Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică;
 9. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;
 10. Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc;
 11. Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare;
 12. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;
 13. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului.

Bugetul alocat Programelor naționale de sănătate publică în anul 2024 este de: 860.000 mii lei.

Condiţiile şi termenele necesare implementării şi derulării programelor naţionale de sănătate curative sunt prevăzute în Ordinul președintelui CNAS nr.180/2022, cu modificările și completările ulterioare. Casa Națională de Asigurări de Sănătate derulează și finanțează 16 programe naționale de sănătate curative, după cum urmează:

 1. Programul naţional de boli cardiovasculare;
 2. Programul naţional de oncologie;
 3. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile;
 4. Programul naţional de diabet zaharat;
 5. Programul naţional de tratament al bolilor neurologice;
 6. Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei;
 7. Programul naţional de tratament pentru boli rare;
 8. Programul naţional de sănătate mintală;
 9. Programul naţional de boli endocrine;
 10. Programul naţional de ortopedie;
 11. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;
 12. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică;
 13. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice;
 14. Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă;
 15. Programul naţional de PET-CT.
 16. Programul naţional de endometrioză.

Programele naționale de sănătate se adresează unor probleme de sănătate publică deosebit de importante din mai multe considerente, între care menționăm:

 • potențialul de transmisibilitate al patologiei (tuberculoză, HIV/SIDA);
 • numărul mare de persoane afectate (tuberculoză, cancere, diabet zaharat);
 • complexitatea patologiei, care afectează major supraviețuirea și/sau calitatea vieții persoanelor (cancere, boli neurologice, boli rare);
 • costurile crescute ale diagnosticului și tratamentului, costuri pe care persoanele nu și le-ar permite, în lipsa programelor naționale de sănătate (cancere, boli rare).

Mai mult, programele naționale de sănătate publică se adresează în egală măsură persoanelor asigurate și neasigurate, permițând astfel controlul adecvat al problemelor de sănătate publică pentru care sunt concepute și accesul echitabil la servicii de sănătate imperios necesare, inclusiv la servicii de prevenție primară și secundară. Implementarea programelor naționale de sănătate are ca deziderat pe termen lung diminuarea diferențelor în ceea ce privește starea de sănătate între populația României și cea a UE, precum și între grupuri defavorizate și situația medie națională.

Legislație primară aferentă:

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139)

HOTĂRÂRE nr. 423 din 25 martie 2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulerioare (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253299),

Legislație secundară aferentă:

ORDIN nr. 964 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a

(https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253543 / https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253616 )

ORDIN nr. 180 din 30 martie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023(https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253514)

ORDIN nr. 2208 din 13 iulie 2022 pentru aprobarea machetelor fără regim special pentru raportarea indicatorilor specifici programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică

ORDIN nr. 1324/13.04.2022 privind modificarea Anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2208 din 13 iulie 2022 pentru aprobarea machetelor fără regim special pentru raportarea indicatorilor specifici programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică

https://www.ms.ro/ro/transparenta-decizionala/acte-normative-aprobate/

De asemenea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a derulat și finanțat 14 programe naționale de sănătate curative, după cum urmează:

 1. Programul național de boli cardiovasculare;
 2. Programul național de oncologie;
 3. Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)
 4. Programul național de diabet zaharat;
 5. Programul național de tratament al bolilor neurologice;
 6. Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei;
 7. Programul național de tratament pentru boli rare;
 8. Programul național de sănătate mintală;
 9. Programul național de boli endocrine;
 10. Programul național de ortopedie;
 11. Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine uman;
 12. Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică;
 13. Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice;
 14. Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță.

Programele naționale de sănătate curative se finanțează de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și din alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii.

Share this page