Atribuții

SERVICIUL DE INTEGRITATE funcționează în subordinea directă a ministrului sănătății și are următoarele atribuții:

 1. participă la elaborarea documentelor strategice din domeniul luptei anticorupție ce se referă la sistemul de sănătate românesc și la monitorizarea aplicării prevederilor acestor documente;
 2. realizează analize legislative în vederea stabilirii unei diagnoze a factorilor instituționali legislativi care limiteazã calitatea serviciilor publice și cresc gradul de vulnerabilitate la corupție în sănătate;
 3. elaborează propuneri de politici publice şi dezvoltă metodologia necesară identificării rapide a situaţiilor de risc în scopul prevenirii și combaterii deturnărilor de fonduri din sistemul de sănătate, în general, și din achizițiile publice, în special, precum şi a corupţiei asociată acestor fapte;
 4. participă la crearea unor mecanisme specifice de luptă împotriva fraudării sistemului de sănătate şi împotriva corupţiei din sistem;
 5. participă la dezvoltarea şi promovarea conceptelor de integritate prin elaborarea unei tematici specifice de instruire şi a unei raportări specifice pentru activitatea de prevenţie şi de combatere a fraudei şi corupţiei în sănătate;
 6. supraveghează şi coordonează activitatea membrilor structurii de integritate din sistemul public de sănătate românesc (reprezentanți la nivel județean din cadrul direcțiilor de sănătate publică, responsabilii cu respectarea prevederilor Legii nr. 176/2010, din cadrul unităților sanitare publice și/sau secretarii comisiilor de etică din cadrul unităților sanitare publice);
 7. identifică, în colaborare cu membrii structurii de integritate din sistemul public de sănătate românesc, situaţiile de fraudă şi corupţie din sistemul sanitar, pe baza raportărilor şi sesizărilor primite din teritoriu;
 8. informează conducerea ministerului despre existenţă riscurilor de fraudare a fondurilor publice şi a corupţiei asociate acestor fapte pe baza rapoartelor periodice iar prin analizele elaborate, oferă soluţii pentru susţinerea politicilor publice din acest domeniu;
 9. colaborează cu reprezentanţii instituţiilor abilitate legal pentru identificarea şi combaterea fraudei şi corupţiei, oferind acestora expertiza necesară înţelegerii sistemului de sănătate;
 10. colaborează cu reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru promovarea integrităţii ca un factor important de apreciere şi de creştere a calităţii serviciilor medicale din sistemul de sănătate;
 11. coordoneazã implementarea mecanismului de feed-back al pacienților privind calitatea serviciilor și al aprecierii integrității personalului medical din sistemul de sănătate;
 12. faciliteazã dezvoltarea de parteneriate dintre Ministerul Sănătății și organizațiile civile, asociațiile profesionale și asociațiile pacienților din sistemul de sănătate ce vizează dezvoltarea unui cadru transparent al costurilor din sistem în scopul limitãrii plăților nelegale;
 13. reprezintã Ministerul Sănătății în relația cu organizațiile sau instituțiile naționale și internaționale din domeniul combaterii fraudei și corupției din sistemele publice de sănătate;
 14. participă la realizarea altor inițiative care au drept scop promovarea integrității în sistemul de sănătate românesc;
 15. reglementează, monitorizează şi evaluează respectarea normelor de etică şi deontologie profesională în rândul personalului din sistemul de sănătate şi propune măsuri de corectare a problemelor identificate;
 16. coordonează activitățile derulate de Ministerul Sănătății, în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă;
 17. îndeplinește orice alte sarcini specifice date de ministrul sănătății.

Pe timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, personalul Compartimentului Integritate este învestit cu exercițiul autorității publice.

Compartimentul de integritate răspunde direct de îndeplinirea sau neîndeplinirea în termenele legale a sarcinilor de serviciu; de veridicitatea, corectitudinea și legalitatea documentelor întocmite.

Compartimentul de integritate informează toate spitalele publice asupra prevederilor legale în vigoare în domeniul declarațiilor de avere, de interese și de incompatibilitate și colectează toate documentele conform metodologiei și formularelor definite în aceste preederi legale.

Șeful compartimentului desemnează o persoană responsabilă cu arhivarea documentelor compartimentului și stabilește prin fișa postului atribuțiile și sarcinile acesteia.

Share this page