Certificat Digital COVID-19

certificat-digital-covid
Certificat digital Covid-19 -

Începând cu data de 15 martie 2024 adeverința de vaccinare pentru COVID-19 va putea fi obținută doar pe baza unei solicitări, însoțită de datele de identificare ale persoanei vaccinate, la adresa de e-mail contact@renv.ro.
Certificatele digitale UE privind COVID nu se mai emit în România, ca urmare a încetării aplicabilității prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19.

Ca urmare a încetării aplicabilității prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, Certificatele digitale UE privind COVID nu se mai emit în ROmâia. Dovada vaccinării poate fi făcută cu adeverință de vaccinare eliberată de către vaccinator în format tipărit sau cu varianta electronică descărcată de pe www.renv.ro.

Date de contact:

021.312.22.12 sau 021.317.40.08

realtii.publice@ms.ro

Certificatul digital COVID-19 este în vigoare din data de 1 iulie 2021 și facilitează libera circulație pe durata pandemiei

A fost lansată varianta web a aplicației CHECK DCC

https://certificat-covid.gov.ro/check-dcc

Începând cu data de 22 octombrie 2021, certificatele digitale UE privind COVID-19 pot fi verificate și prin intermediul versiunii web a aplicației Check DCC, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Web Check DCC poate fi accesată la adresa https://certificat-covid.gov.ro/check-dcc. Versiunea web a aplicației este disponibilă, la fel ca cea pentru telefoanele mobile, în limbile română și engleză. Verificarea certificatelor poate fi realizată cu ajutorul unui scanner profesional pentru QR sau direct prin intermediul camerei web a laptopului sau calculatorului.

Prin scanarea codului QR de pe certificat, aplicația Check DCC verifică autenticitatea, valabilitatea și integritatea certificatelor care atestă că o persoană este vaccinată, recuperată după COVID-19 sau deține un test negativ.

Reamintim că aplicația Check DCC (mobile sau web) nu înregistrează și nu reține datele certificatelor digitale UE COVID verificate.

Totodată, facem precizarea că pe teritoriul României,  aplicația Check DCC pentru verificarea certificatelor digitale UE privind COVID-19, este singurul instrument oficial aprobat prind Ordonanța de Urgență nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

 • Ce trebuie să faci pentru a obține un certificat digital?

Certificatele digitale se eliberează de către Ministerul Sănătății, prin Sistemul informatic integrat de emitere și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 (SII-CDC), și pot fi obținute de pe portalul https://certificat-covid.gov.ro, unic punct de eliberare al acestora.

În cazul în care o persoană solicită eliberarea certificatului doar în format letric, aceasta se poate adresa primăriei în raza căreia își are domiciliul, direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sau serviciului public comunitar de evidență a persoanelor competent teritorial.

Pentru certificatele de vaccinare și vindecare, solicitarea de eliberare prin portal trebuie realizată de către solicitant cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de momentul utilizării certificatului, iar pentru certificatele de testare solicitarea se realizează după efectuarea testului, dar cu cel puțin 12 sau 48 de ore înainte de momentul utilizării certificatului, în funcție de tipul de test efectuat.

 • Ce date trebuie utilizate pentru eliberarea certificatului digital?

Pentru validarea identității solicitantului de certificate digitale sunt necesare următoarele date, în funcție de tipul de certificat solicitat:

Certificat de vaccinare

 • pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, județul/țara în care s-a efectuat vaccinarea;
  • pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport: nume, prenume, numărul actului de identitate/pașaportului, cetățenie, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, județul/țara în care s-a efectuat vaccinarea.

Certificatele de testare

 • pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării testului al cărui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea;
 • pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport: nume, prenume, numărul pașaportului/actul de identitate, cetățenie, luna efectuării testului al cărui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea.

Certificat de vindecare

 • pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării primului test al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea;
 • pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport: nume, prenume, numărul actului de identitate/pașaportului, cetățenie, luna efectuării primului test al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea.

Pentru eliberarea certificatelor în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani se vor solicita, în funcție de tipul de certificat solicitat, datele menționate, cu excepția seriei și numărului actului de identitate, precum și completarea numelui și prenumelui persoanei care exercită autoritatea părintească asupra minorului, conform legii, și confirmarea faptului că există acordul acesteia pentru eliberarea certificatului solicitat.

 • Care este termenul de valabilitate al certificatului digital?

Certificatele eliberate conform sunt valabile, din punct de vedere al semnăturii criptografice cu care acestea sunt semnate, după cum urmează:

a) certificatele de testare, 48 de ore pentru testul antigen rapid şi 72 de ore pentru testul de amplificare a acidului nucleic;

b) certificatele de vindecare, 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms”;

c) certificatele de vaccinare, până la data de 31 decembrie 2022.

Pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatelor, autoritățile publice vor scana codul QR de pe certificat prin intermediul aplicației mobile «Check DCC»

 • Important!
 1. Certificatul digital este gratuit!
 2. Timpul de generare a certificatului poate fi de la câteva secunde, până la o oră, în funcție de numărul de solicitări.
 3. La intrarea în statele membre ale Uniunii Europene, verificarea certificatelor se realizează prin scanarea codului QR.
 4. Pentru suport în emiterea certificatelor sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, a fost operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25. Semnalarea erorilor apărute în eliberarea certificatelor digitale EU se poate efectua la adresa de email certificat-covid@ms.ro.
 5. Conform REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2288 AL COMISIEI din 21 decembrie 2021,
  „certificatele care indică finalizarea seriei de vaccinare primară sunt acceptate numai în cazul în care nu au trecut mai mult de 270 de zile de la data ultimei doze din seria respectivă”.
 6. Persoanele eligibile pentru a primi un certificat digital de vaccinare, pentru toate dozele efectuate de către acestea, emis de statul român sunt:
 • cetățenii români care au efectuat cel puțin o doză de vaccin în România;
 • cetățenii Uniunii Europene și ai Spațiului Economic European care au efectuat cel puțin o doză de vaccin din schema completă în România;
 • cetățenii români și membrii de familie ai acestora vaccinați în state terțe, cu un vaccin din lista vaccinurilor acceptate de către România.
 • resortisanții țărilor terțe aflați în situația cu drept de ședere legală pe teritoriul României precum și beneficiarii articolului 50. TUE, vaccinați cu un vaccin din lista vaccinurilor acceptate de către România.

Persoanelor vaccinate cu schemă completă de vaccinare care au efectuat și doza opțională suplimentară li se eliberează, la cerere, un nou certificat, după fiecare doză de vaccin efectuată.

Cetățenii români și cetățenii statelor terțe cu ședere legală pe teritoriul României sau membrii familiilor acestora, vaccinați cu schema completă pe teritoriul unui stat membru, care sunt vaccinați cu doza booster pe teritoriul României, vor solicita actualizarea informațiilor din certificatul digital de vaccinare statului membru unde au primit schema completă de vaccinare.

Conform Regulamentului European 953/2021, fiecare stat membru eliberează, la cerere, certificate de vindecare astfel după cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (c), certificatele digitale de vindecare se eliberează cel mai devreme la 11 zile de la data la care persoana în cauză a efectuat primul test NAAT care a avut un rezultat pozitiv.  În acord cu prevederile art. 1 alin. 7 lit. b) și a alin. 12 lit b) din OUG nr.68/29.06.2021, certificatul digital de vindecare poate fi generat doar în baza unui test RT-PCR/antigen rapid cu rezultat pozitiv, rezultat ce trebuie să fie înregistrat în platforma națională informatică “Corona-forms” (este necesar un test pozitiv efectuat la orice laborator autorizat din România).

În vederea eliberării certificatului digital privind dovada testării, toți furnizorii de servicii de sănătate care testează prin utilizarea testelor rapide antigen, sunt obligați să folosească teste avizate prin ,,Lista comună a testelor rapide antigen COVID-19, avizată de Comitetul De Securitate Sanitară a Comisiei Europene”. Lista comună este publicată pe pagina web a Ministerului Sănătății și actualizată în permanență, în urma comunicărilor făcute de Comitetul de Securitate Sanitară al Comisiei Europene.

 • Vaccinuri recunoscute/autorizate în România
 1. Comirnaty – Pfizer
 2. Moderna
 3. Vaxzevria – AstraZeneca
 4. Janssen – Johnson&Johnson
 5. Covishield (AstraZeneca – Serum Institute of India)

Mai jos se regăsește Lista Testelor Rapide Antigen agreată de Uniunea Europeană.

CENTRALIZATOR CU PLATFORMELE DE GENERARE CERTIFICATE DIN STATELE MEMBRE UE SI SEE

Share this page