Fonduri Structurale Europene

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii, SIPOCA 13/SMIS 118349

Beneficiar: Ministerul Sănătății – Agenția Națională pentru Programe de Sănătate

Partener: Academia Română

http://www.acad.ro/proiecteFSE/pag_proiect_SIPOCA13.htm

Proiectul are o durată de implementare de 56 luni, incepând cu data de 20.10.2016 şi o valoare totală eligibilă de 10.602.496,35 lei, din care:

asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă: 8.904.385,99 (83,98386285%)

cofinanţare proprie a beneficiarului: 1.698.110,36 lei (16,01613715%)

ÎNCADRAREA PROIECTULUI ÎN PROGRAMUL OPERAȚIONAL

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Scopul proiectului: Creșterea performanţei în implementarea Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) la nivel central şi local prin îmbunătăţirea capacităţii Ministerului Sănătății și a structurilor sale în ceea ce privește planificarea şi managementul la nivel central, regional şi judeţean.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Introducerea unor instrumente și mecanisme unitare de management a programelor naționale de sanatate în scopul creșterii capacității administrative a Ministerului Sănătății;

Actualizarea cadrului legal existent ca urmare a introducerii noilor instrumente și mecanisme de management a programelor naționale;

Realizarea unei analize de impact ex-post a programelor naționale de sănătate;

Îmbunătățirea cunoștintelor și abilităților personalului care gestionează programele naționale de sănătate.

REZULTATELE PROIECTULUI

Planificarea strategică și bugetarea pe programe în autoritățile și instituțiile publice centrale sunt realizate pe baza metodologiilor și instrumentelor comune;

Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului;

Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

PERSOANĂ DE CONTACT:

Susana Iuliana Matei – MANAGER – Ministerul Sănătății

Telefon: 021/3072640, e-mail:smatei@ms.ro

Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti

Dinu Dumitru – COORDONATOR PROIECT PARTENER

TEL: 021/2128640 int. 111, e-mail: dinu@acad.ro

Academia Română, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti

Comunicat de presă 17 noiembrie

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

Proiect ”Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”, Cod SMIS: 125357

Anunt

Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale / Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități/ 8.2.B: Unităţi de primiri urgenţe

Denumire beneficiar: parteneriat între Ministerul Sănătății – Lider de parteneriat, UAT Județul Argeș, Spitalul Orășenesc „Sf. Spiridon” Mioveni, Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Municipal Curtea de Argeș, Spitalul Orășenesc „Regele Carol I” Costești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul Municipal Oltenița, UAT Orașul Mioveni, UAT Curtea de Argeș, UAT Municipiul Câmpulung.

Loc de implementare: București, Pitești, Mioveni, Costești, Curtea de Argeș, Câmpulung, Oltenița, Alexandria, județele: Argeș, Teleorman, Călărași.

Data de începere a proiectului: 21/01/2014.

Perioada de implementare: 70 de luni

Data finalizării proiectului: 31/10/2019.

Valoarea totală a proiectului: 13.375.732,11 lei din care

- contribuția UE: 9.363.012,48 lei

-contribuția națională: 3.745.204,75 lei

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate.

Prin proiect s-a realizat modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS. 1 Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensiva – ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU).

Obiectivul specific a contribuit la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

1S37 – Unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe (nivel terțiar)

OS.2 Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Obiectivul specific a contribuit la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

CO 36 – Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite.

Rezultate:

R.1. Un număr crescut de Unități / Compartimente de Primiri Urgență cu echipamente medicale de specialitate noi.

Acest rezultat s-a atins prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 1 și a indicatorului de realizare 1S37i – Unități de Primiri Urgențe/compartimente de primiri urgențe (nivel terțiar)

R.2. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip urgență, în cadrul Regiunii.

Acest rezultat s-a realizat prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect.

Rezultatul a contribuit la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 2 și a indicatorului de realizare CO 36 – Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.ro; http://facebook.com/inforegio.ro

Distribuiți această pagină